본문


33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955514_6602.jpg
 

본관 전경

33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955526_5881.jpg
33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955527_0229.jpg

본관 대강당


33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955545_0499.jpg
33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955545_4825.jpg 

33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955589_5711.jpg
 

본관 중강당

33e54c125e3c136d12dd5c750ef12987_1509955613_0622.jpg
본관 3층 소강의실

f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515801_9384.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515797_6601.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515799_1808.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515799_8718.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515800_5712.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515802_6204.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515803_2759.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515803_9354.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515801_2379.jpg
f1f6e36f9edb4d0b6223c39ad3eb0e51_1518515804_6038.jpg중고등부 주일학교 여름 캠프 안내

일시 : 8월 3일(토)  ~ 4일(일) 1박 2일

장소 : 한마음 청소년 수련원 (의정부)

대상 : 신월동 중고등부 주일학교 등록 학생

참가비 : 3만원

접수기간 : 7월 7일 까지 선착순 35명

접수계좌 : 우리은행 1005 - 203 - 451605 

                (재)천주교서울대교구유지재단

문의 : 교감 배 안젤리나 010-8516-2433